Dödlig psykiatri …

Flera olika kritiska granskningar av medicinen generellt och psykiatrin specifikt leder till allt flera forskare, kliniker och allmänheten men kanske (?) få politiker börjar engagera sig i vad som kan betecknas som ett, oerhört komplext, ”kliniskt sociologiskt problem” med tidigare oanade konsekvenser för människors hälsa och livskvalitet men också samhälls- och individekonomi!

Nedan några rader om ”Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse” från en insändare
Allt fler forskare och kliniker har insett att det sker flera saker inom hälso- och sjukvården som inte får hända – men gör det ändå av flera skäl som författaren Peter C Gøtzsche för fram – även om viss modifiering bör göras eftersom han avser att provocera, skriver professor Bo von Scheele.

Gøtzsches budskap kan dock skrämma många av dem som lider av olika mentala/psykologiska/psykiatriska problem. Hans budskap är väl underbyggt och representerar Cochrane nätverket, http://www.cochrane.org/ som fokuserar på att kritiskt granska vetenskap och maktorganisationer.  De som läser/hör detta kan de bli mycket oroade. Till er vill jag säga att Gøtzsche inte är ensam om denna uppfattning, fler och fler ansluter sig till en något modifierad men mycket liknande uppfattning! Se mer

Men också, att det finns nya typer av diagnosinstrument och åtgärdsprogram som ännu inte kommit till kännedom inom hälso- och sjukvården.

Vill lägga till hur man kan nalkas ovan problem genom att försöka visa på alternativ!
Så har jag själv i stället lagt fokus på att arbeta med effektiva, ofarliga lösningar som vidareutvecklats utifrån min doktorsavhandling (för 30 år sedan) där jag bygger på ett nytt forsknings- och kliniskt område som alltså fortfarande inte är känt (eller vill kännas vid) i Sverige det är psykofysiologisk förankrad stressmedicin. Vi kan faktiskt i dag konkret visa patienter och deras kliniker tydligt i dynamiska data hur var och ens impuls-känslobeteenden och dess egenkontroll fungerar (screening) men också hur man genom beteendeträning kan se hur man stegvis normaliserar den.

Samtidigt bör man givetvis också bearbeta den psykosociala situationen, hemma, på arbetsplatser och övrigt! Bör peka på att det ligger mångårigt oerhört hårt arbete av många fler än jag bakom det som jag lyfter fram här.

Först nu ser jag början till ett genombrott även i Sverige, men jag, i min tur, bygger på en pionjärs (George Kelly, kliniker och forskare, som dog för 50 år sedan nästa år) arbete, som även först nu börjar förstås och uppmärksammas. Hans arbete ligger till grund för mitt arbete och utgör sammantaget början på en klinisk revolution som nog inte längre kan stoppas.

Varför känner man inte till detta inom psykiatrin, psykologin och allmän medicinen? Kanske delar av svaret finns i Gøtzsche och medarbetares beskrivning av situationen inom medicinen/psykiatrin

På sid 141 sammanfattar Gøtzsche  ”ADHD är ett katastrofområde – både n’r det gäller diagnos, klisk forskning och de skador som drabbar miljontals friska personer”

Referens
1. Gøtzsches bok: ”Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse”, av Peter C Gøtzsche, Karneval förlag. 2016. ISBN 978-87207-63-1
2. Se också http://stressmedcenter.com/aktuellt/dodlig-psykiatri-och-organiserad-fornekelse

OBS min dyslexi motiverar mig att be läsare som upptäcker uppenbara stavfel att meddela mig!