Välkommen

 

Google-BvS-bild-bra

Välkommen till ADHD Fonden
hälsar Bo von Scheele, fil. dr. och professor
även med PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder) bakgrund och HIP (HögIntensiv Person där jag ser ”ADHD” = regisserad ”läkemedelsbenämning” på oss!) veteran.

ADHD fonden startade i Söderhamn 2014 (utifrån tänk sedan slutet av 1990-talet) men vi (skriver vi men är fortfarande 2021 enbart jag, men hoppas vi blir flera framöver) har ej varit framgångsrika att synliggöra den. Vi hoppas nu hösten 2021 bli mera aktiva – hoppas nu på att intresserade ansluter sig trots att vi arbetar helt ideellt. Svenskt Centrum för Stress Medicin (www.stressmedcenter.com) med säte i Söderhamn står som ”fadder” för ADHD fonden.

Ytterst kort sammanfattning av vår syn på ADHD problematiken
1. ADHD diagnos innebär i klartext att patient lider av neuropsykiatrisk disorder/störning! Samtidigt föreligger ej (utom ytterst sällan!) korrekt neuropsykiatrisk utredning, vilket betyder att ställda diagnoser inte är korrekta, med ett antal konsekvenser,
(a) patient stämplas ha neurologiska störningar som inte identifieras = lögn,
(b) felaktig diagnos ledertill fel slutsatser om åtgärdsprogram och
(c) korrekt diagnos och åtgärdsprogram blir inte aktuella att genomföras eftersom korrekt diagnos anses felaktigt ha ställts.

2. Enligt ovan så föreligger felaktiga behandlingsinriktningar, vanligen felaktiga läkemedel används, vilket inte bara är fel utan också sannolikt åstadkommer på sikt skada, inte minst på neurofysiologiska funktioner. I sig ett skäl för juridisk prövning.

3. Sannolika skäl för högintensiva beteenden och upmärksamhetsproblem är biopsykosocial stress. Adekvat biopsykosocial stressmedicinsk forskning saknas av skäl som sannolikt förvånar kliniker men ej medicinskt baserade läkemedelsintressen där läkemedel som behandling utgör maxim och prioriterat fokus.

4. Lösning på de flestas s.k. ADHD (neuropsykiatrisk störning) problem är biopsykosocial stressmedicinsk utredning, utbildning och individuellt anpassad användning av biopsykosociala stressmedicinska verktyg dör evalueringar sker medelst IBED (Individuell Biologisk/biopsykosocial Evidensbaserad Dokumentation, en form av single case design) där interaktiv inforamtion erhålls av iReLy (interaktiv Reference Library .

OBS eftersom ingen finansiering (vilket vi hoppas ADHD fonden kan reparera) för FoU erhållits är ej punkt 4 oven färdig för kliniskt bruk.

Huvudfokus är

 • Att genomföra icke – läkemedelsstudier – som det råder stor brist på. Läkemedelsintressen har totalt dominerad ADHD-“marknaden”. Vi har börjat arbeta med ideella psykofysiologiska beteendemedicinska insatser men behöver medel för att finansiera formell forskning
 • Att erbjuda enkla, väl underbyggda stresstester som lärare och privatpersoner själva kan genomföra för att identifiera förekomst av stress fysiologiska skäl till hög intensitet, överaktivitet och uppmärksamhetsproblem (benämns idag för ADHD, vilket då avser neuropsykiatriska störningar, som ytterst sällan korrekt utreds, vilket är alvarligt ur många synpunkter – se mer under olika flikar).
 • Att öka informationen om vad som kan orsaka s.k. ADHD-beteenden som enligt DSM V (psykiatriska diagnosbibeln för en del) åtminstone tidigare motiverat till uppenbarligen felaktig läkemedelsanvändning utan korrekta utredningar
 • Att erbjuda olika former av stressmedicinska utbildningar där man lär sig att använda livsstilsrelaterade “verktyg”, hur man skräddarsyr dem och hur man kan dokumentera förändringar för att effektivt hantera hög-intensiva stressbeteenden (som benämns ADHD av psykiatrin)
 • Att erbjuda traditionell medicin och psykiatri olika former av samarbete när väl intresse finns.

Först;
Till familjer/anhöriga som läser nedan och är berörda vill jag säga

 1. Att det finns en mycket enkel, stabil metod där man kan identifiera kapacitet eller brist på kapacitet att hantera biopsykosocial stress. efter få instruktioner kan man mäta detta själv med enkelt mätsystem se om mätsystemet http://stressmedicin.se/neuro-psykofysilogiska-matsystem/cstress-matsystem/cstress-ft/ som vi avser att kunna hyra ut för en mindre kostnad. Enkel metodbeskrivning för egenmätningar beräknas vara klar senast 1 december 2015.
 2. Att om liten eller ingen kapacitet att påverka sina egna biologiska stressystem identifieras så kan vi med individuellt anpassad träning via biofeedback lära oss detta – så det på sikt också blir automatiskt, d.v.s. fungerar utan att vi medvetet behöver påverka personlig negativ stress. Tyvärr har vi i dagsläget ingen välfungerande Internet baserad utbildning/träning, men är enbart en fråga om att sätta av arbetstid (som inte funnits tills nu)
 3. Att icke-funktionell biologisk, psykologisk och social stress är den mest sannolika orsaken till ADHD-relaterade beteenden. Detta kan alltså identifieras med psykofysiologiska instrument som vi arbetat med på vår stressmedicinklinik under mer än c 20 år med metoder som ännu inte implementerats inom “normal” hälso- och sjukvård. För mer info om psykofysiologi se www.ipbm.se, www.mindbiofeedback.com och www.aapb.org
 4. Att, om en persons ADHD-relaterade problem genom egen stresstest visar att stress inte är problemet eller huvudorsak så bör man kunna begära att få korrekt neurofysiologisk undersökning med s.k. qEEG. Det finns även möjligheter till detta utanför storstäderna, t.ex. i Bollnäs.

ADHD fonden fokuserar just nu på tre avgörande frågor

 1. Har diagnoser inte korrekt medicinskt underlag (som nu framkommer alltmer, se nedan) och utgör detta i princip ett hot mot “normala” barns och vuxnas hälsoutveckling när inte neuropsykiatriska skäl föreligger – utan stressrelaterade som inte skall behandlas med läkemedel!
 2. Är verkligen aktuella förebyggande verksamheter och behandlingsformer effektiva för alla de som sannolikt (skall påvisas, vilket inte gjorts tillfredsställande än) lider av stressrelaterade problem och sjukdomar?
 3. Kan verkligen reduktionistisk baserad medicin/psykiatri vetenskapsparadigm hantera komplexa biopsykosociala livsstilsrelaterade sjukdomar och problem på ett effektivt sätt – behövs inte systemintegrerad biopsykosocial medicin – och relaterad metodologi och praktik?

Ett enkelt sätt att testa sin kapacitet att hantera stress och passivt och aktivt slappna biologiskt korrekt kan lätt göras. Man kan även göra det själv som privatperson. Bra att själv ha underlag när man kontaktar primärvården. Hur den går till förklarar jag under annan flik som snarast är klar – kommer just här att skriva in var den informationen kan finnas!

Mina egna kliniska erfarenheter är att genom att man tränar upp sin förmåga att påverka ett speciellt system, sympatiska nervsystemet (som utgör en del av autonoma nervsystemet), som utgör ”huvudgaspedalen” – kan de allra flesta lära sig att normalisera sin färd genom livet när man har tillgångs till effektiva ”verktyg”. Detta även gaspedalen hakat upp sig mer eller mindre, vilket tyvärr kan även långsamt utvecklas utan man inser/märker det. Men genom screening och åtgärder kan man successivt påverka även automatiskt högintensiva, överaktiva vanebeteenden.

Det finns idag många olika metoder som utifrån olika utgångspunkter ”siktar” på detta. Den mest effektiva ur medicinsk synpunkt jag känner till är integrerad biofeedback. men man bör då (a) dels veta vad och hur man gör så man kan individuellt finna ”sin väg” och dels att man tränar detta tills man når resultat. Det är framförallt integrerade biofeedback forskning som saknas. Integrerad biofeedback (finns även här olika metoder) är i princip det effektivaste metoderna för stressrelaterade sjukdomar och besvär och inte läkemedel, vilket flera av oss som arbetar med detta ser som trolig orsak till att fortfarande efter 30 år effektiv integrerad biofeedback inte förekommer inom hälso- och sjukvården.

Principen är: Genom att varje gång man tränar så sker en s.k. operant betingning som steg för steg påverkar bl.a. sympatiska nervsystemet, givet man vet hur man skall göra. Genom att dokumentera (sker automatiskt vid vanlig biofeedback träning) så kan man också själv följa sin utveckling. När väl integrerad biofeedback är välkänt inom primärvården kan man integrera detta i samverkan med medicinskt eller psykologiskt utbildad personal. Innan dess kan man göra mycket själv! Mer info här snarast.

Genom att ADHD fonden är helt ideell så arbetar vi som engagerar oss helt utan ersättning, vilket gör att utvecklingen går långsamt på grund av brist på tid och inköp av material. Planen är att de medel som betalas in till fonden skall i första hand användas till finansiering av studier som tills nu lyst med sin frånvaro – ytterst viktiga studier för korrekt diagnostik och icke-läkemedels insatser för prevention och åtgärder.

ADHD fondens hemsida är fortfarande under uppstart och texterna mycket preliminära!

Var planerat att aktiveras fullt ut senast 25 december 2015 men tyvärr ännu inte 2021. Eftersom alla insatser är ideellt baserade så tar det tid att bygga upp verksamheten – tills nu av en person, som egentligen är forskare och kliniker – alltså jag.

Våra ambitioner och aktiviteter stöds full ut av många kollegor i USA och Kanada, t.ex. http://www.addcentre.com/

 

Bo von Scheele
Stöd www.adhdfonden.se
info – info@stressmedicin.se

Bra-looga SMAB 1991
1991-20…

 

Lämna ett svar